WIE ZIJN WIJ?

In 1991 werd door de Reguliere Grootloge van België voor het eerst een nationaal forum gehouden te Charleroi om met al haar leden te reflecteren over een aantal thema’s die betrekking hadden op het wel en wee van de Obediëntie. Een van de bevindingen was dat er gezocht moest worden naar een geschikte vorm om de doorstroming van gedegen informatie over de Vrijmetselarij, haar cultuur en spiritualiteit te verzekeren en dit zowel binnen de eigen rangen als naar de buitenwacht. Een onmiddellijk gevolg hiervan was de creatie van een studietijdschrift: Acta Masonica.

Het enthousiasme dat dit forum had losgeweekt, bleef bij enkele gedreven Broeders nasmeulen. Aldus ontstond het idee om, naar analogie met andere, buitenlandse Obediënties, een Studieloge op te richten. Het initiatief werd gesteund door de peterloges “Le Marquis de Gages” nr.8 in het Oosten Waterloo en “La Fidélité” nr.13 in het Oosten Gent. De consecratie van het tableau van de nieuwe Studieloge, die de naam “Ars Macionica” kreeg, vond plaats op 26 februari 1994 in de grote tempel aan de Koningstraat te Brussel. Tegelijk werd ook de beslissing genomen dat de Studieloge voor de Reguliere Grootloge van België de redactie van de Acta Masonica zou gaan waarnemen, die dan om reden van uniformiteit omgedoopt werd in Acta Macionica.

De oprichters van “Ars Macionica” besloten, in navolging van de Grootloge, te werken in de Moderne Franse Ritus. Als kleuren kozen zij “effen blauw” en als zegel en juweel de befaamde Drachme uil van Athena – symbool van wijsheid en het vermogen om in het duister te zien. Als motto werd geopteerd voor de Nieuw Testamentische uitdrukking uit de Handelingen van de Apostelen (IV,20) waar Petrus aan de Farizeeërs tegenwerpt “non possumus non loqui” (Wij mogen niet meer zwijgen).

Sinds haar oprichting organiseert “Ars Macionica”, getrouw aan haar beginselverklaring, ieder jaar drie lezingen waarvoor zij telkens opnieuw “state of the art” sprekers met een internationaal profiel weet te engageren. Daarnaast werkt zij onvermoeibaar aan de redactie van het jaarboek Acta Macionica. Ondertussen beschikt iedere Loge onder haar leden over een afgevaardigde voor “Ars Macionica” met als opdracht de doorstroming van informatie naar de Broeders van de Loges te bevorderen, hen aan te zetten de lezingen en publieke manifestaties van de Studieloge bij te wonen en de verspreiding van de Acta’s te promoten. Om het engagement en het verder onderzoek te stimuleren heeft de AL Ars Macionica recentelijk de Correspondentiekring in werking gesteld. Deze geeft aan leden van de kring de mogelijkheid om gerichte vragen te stellen over onderwerpen die behandeld werden in de Acta’s en tijdens de voordrachten.