Wat doen wij?

“Ars Macionica” is een Studieloge waarvan het lidmaatschap wordt bekomen via coöptatie. Haar leden zijn afkomstig uit alle ritussen van de Reguliere Grootloge van België en van de met haar bevriende Obediënties. Academici zowel als vrijetijdsonderzoekers met niveau vinden bij haar onderdak.

Om als effectief lid te worden opgenomen, moet men Meester Vrijmetselaar zijn in een Loge die inwijdt en graden toekent, en die onder de Reguliere Grootloge van België of een door haar erkende Obediëntie valt. Men dient minstens één zitting/lezing van “Ars Macionica” bijgewoond te hebben, en bijgedragen aan het maçonniek onderzoek of aan de goede werking van de Loge. Van ieder nieuw lid wordt verwacht dat hij vroeg of laat een origineel werkstuk in publieke voordracht zou opleveren.

Op dit ogenblik telt de Loge 24 leden uit meer dan acht verschillende landen waaronder België, Nederland, Luxemburg, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Griekenland. Deze internationale samenstelling is op zich geen unicum, wel het feit dat de Loge werkt in drie talen en haar lezingen openstelt voor het grote publiek. Verschillende van haar leden publiceerden in de profane wereld toonaangevende studies over Vrijmetselarij en aanverwante onderwerpen, en waren Voorzitter van eminente Studieloges in hun eigen thuisland. Daarnaast verleenden academici zoals P. Noel en J. A. M. Snoek meermaals hun medewerking aan internationale academische congressen over Vrijmetselarij, alsook aan maçonnieke tentoonstellingen die her en der in Europa georganiseerd werden.

De arbeid van “Ars Macionica” is uitsluitend gericht op de studie van de Vrijmetselarij. Artikel 2 van haar Bijzonder Reglement voorziet uitdrukkelijk dat zij zich tot doel stelt de Vrijmetselarij in al haar aspecten op een kritische en rationele manier te bestuderen, met als enig oogmerk: het zoeken naar de waarheid. Daartoe organiseert zij lezingen waarbij zij een vooraanstaand spreker uitnodigt om een voordracht te geven aangaande de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek omtrent een of ander maçonniek thema. Daarnaast verzamelt zij artikels met het oog op publicatie in de Acta Macionica waarvan zij, in opdracht van de Reguliere Grootloge van België, de redactie waarneemt. Zij verricht derhalve geen inwijdingen, bevorderingen of verheffingen.

Zoals reeds eerder aangehaald, schrijft “Ars Macionica” zich als Studieloge hiermee in, in de traditie van de “authentieke” school van maçonniek onderzoek. In haar studiewerk laat zij zich niet leiden door de legendarische en mythische verhalen als verklaring voor het fenomeen Vrijmetselarij, maar wel door een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Anders uitgedrukt: de legende en de mythe worden niet noodzakelijk geschrapt, echter wel ingepast en geduid vanuit het wetenschappelijk onderbouwde discours. Dit impliceert voor haar leden niet alleen een strenge persoonlijke controle van de gebruikte bronnen en literatuur, maar evenzeer een volledige bronvermelding en objectief-wetenschappelijke feitenbenadering. Er is geen plaats voor persoonlijke opinies, overtuigingen of indrukken. Compilatiewerken zijn eveneens uitgesloten. Er wordt bij voorkeur gewerkt op authentieke bronnen en documenten. Dit alles moet ertoe leiden de historische werkelijkheid een rationele en plausibele verklaring mee te geven.